Критерії оцінювання педагогічних працівників


Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу визначаються на основі положень наказу МОН України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти».
Індикатори оцінювання та методи збору інформації для критеріїв оцінювання визначаються відповідно до Додатку 1. Критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти «Рекомендацій до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О.).

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

1.1.Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність.

1.2.Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на
формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.

1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби).

1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси
(електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо).

1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку.

1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

2.1. Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльності, беруть участь в освітніх проектах, залучаються до роботи у якості освітніх експертів.

3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

3.1. Педагогічні працівники налагоджують діяльність на засадах педагогіки партнерства.

3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечення постійного зворотнього зв’язку

3.3. У закладі існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці.

3.4. Педагогічні працівники під час  провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності.

3.5. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.