Кабінети іноземної мови


№ 21

Кабінет англійської мови –  це творча  лабораторія вчителя, у якому підвищується  мотивація  учнів щодо вивчення іноземної мови, а також класна кімната сприяє емоційному розвитку дітей. Ефективність процесу навчання підвищується завдяки системному використанню аудіо- та відеоматеріалів. Робота з різними навчальними програмами дозволяє не тільки тренувати пам’ять, але і значно підвищувати рівень володіння англійською мовою. У кабінеті наявна бібліотечка, що формується з книг для позакласного читання, словників,  довідників з граматики та лексики,  добірки журналу “Англійська мова та література”, газет “English”, В кабінеті зібрані дидактичні матеріали для підготовки до олімпіад, ДПА та ЗНО. Також на період вивчення певної теми зберігається  демонстраційний матеріал (картки, таблиці), наочність (папки з вивчення окремих тем), граматичні  плакати тощо.

№ 28

Головним завданням кабінету іноземної мови є організація освітньо-виховної, методичної, науково-пошукової роботи учнів, учителів, узагальнення і поширення надбань педагогічного досвіду.

           Кабінет іноземної мови відповідно до покладених на нього завдань:

• організовує підвищення науко­во-методичного рівня вчителів, учнів, приділяючи особливу увагу вчителям;

•    забезпечує використання вчи­телями сучасних педагогічних засобів навчання; 

•  надає допомогу керівникам (ак­тиву) дитячих об’єднань, гуртків тощо в організації позакласної роботи;
•   спрямовує роботу учнівських об’єднань (гуртків) на поглиб­лення знань про культурно-іс­торичний цілях розвитку ук­раїнського народу і народів, мо­ви яких вивчаються

Правильна організація роботи кабінету сприяє комплексному використанню видів навчального обладн­ання. А використання сучасних педагогічних засобів навчання розкриває великі можливості, суть яких полягає в наступному:

— можливості організації вчителів і учнів на науковій основі (здій­снення наукової організації пра­ці);                             

— якісному і раціональному вико­ристанні сучасних педагогічних засобів навчання разом з тради­ційною наочністю;

 — активізації пізнавальної діяль­ності учнів (у засвоєнні навчального матеріалу бере участь біль­ше аналізаторів — слухових, зо­рових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум уч­нів, але і на їх емоції; 

—  створенні широких можливостей для самостійної роботи учнів ;

— підвищенні інтересу учнів до матеріалу, що сприяє якісному засвоєнню основних знань, учить застосовувати їх на прак­тиці, формує вміння робити ар­гументовані висновки, а отже розвиває наукове мислення;

— забезпеченні міжпредметних зв’язків.

     Наявність добре обладнаного на­вчального кабінету сприяє забезпе­ченню високого рівня викладання іноземної мови, підвищенню ефек­тивності праці вчителя та учня, рів­ня   навчальних  досягнень   учнів; прищепленню  інтересів учнів до навчального предмета.